ÜST YÖNETİM SORUMLULARI VE GÖREVLERİ


TANIM :
Rektör tarafından görevlendirilen İlgili rektör yardımcısı başkanlığında, öğretim elemanları ve Birim İş Yeri Uygulama Eğitimi Takip Komisyonu (İŞTAK) Başkanlarından (Dekan/Müdür) oluşan kurul.

GÖREVLİLER :
Rektör Yardımcısı, Dekanlar, Müdürler, Üniversite Koordinatörü, Koordinatör yardımcıları ve Rektör tarafından Kurula görevlendirilen Öğretim Elemanları,Öğrenci İşleri Daire Başkanı.

KURUL ADI : “İş Yeri Uygulama Eğitimi Koordinasyon Kurulu(İŞYEK)”

GÖREVLERİ :
 • İş Yeri Uygulama Eğitimi ile ilgili usul ve esasları belirlemek ve senatoya sunmak,
 • İş Yeri Uygulama Eğitimi’nin birimler bazında yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak,
 • İş Yeri Uygulama Eğitimi ile ilgili tanıtım faaliyetlerini organize etmek.

 • İş Yeri Uygulama Eğitimi Koordinasyon Kurulu Başkanı’na yardımcı olmak,
 • İş Yeri Uygulama Eğitimi’nin birimlerde bu yönerge esaslarına göre uygulama bütünlüğü içinde yürütülmesini koordine ve takip etmek,
 • İşletmelerin SUS sistemine kayıtlanmasını yapmak,
 • İŞTAK ve Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Koordinatörlerini ile sürekli işbirliği içinde çalışmak, gerekli görmesi halinde toplantıya çağırmak
 • Birimlerden gelebilecek görüş ve talepleri İŞYEK’e sunmak,
 • İş Yeri Uygulama Eğitimi’nin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için merkezi bir yönetim sistemi oluşturmak, sürekli etkin kılmak,
 • Yönerge esasları doğrultusunda öğrencilerin, akademik ve idari personelin hizmet içi eğitim ve öğretimlerini planlamak,
 • Koordinatöre yardımcı olmak ve koordinatör tarafından verilen işleri yürütmek,
 • Koordinatör olmadığı zamanlarda koordinatöre vekâlet görevini yürütmek.

BİRİM YÖNETİMİ SORUMLULARI VE GÖREVLERİ
(FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU)


TANIM :
Fakültelerde, Dekanın Başkanlığında, öğrenci işlerinden sorumlu Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanları ve Fakülte Sekreteri ile Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarda; Müdürün başkanlığında, öğrenci işlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı, Bölüm Başkanları ve Yüksekokul Sekreterlerinden oluşan komisyonu,

GÖREVLİLER :
Fakültelerde : Dekan, öğrenci işlerinden sorumlu Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanları ve Fakülte Sekreteri.
Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında : Müdür, öğrenci işlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı, Bölüm Başkanları ve Yüksekokul Sekreterleri.

KOMİSYONUN ADI : İş Yeri Uygulama Eğitimi Takip Komisyonu (İŞTAK)

GÖREVLERİ :
 • Birimlerde, bu yönergenin esaslarına aykırı olmamak kaydıyla, yönergede hüküm bulunmayan konular ile ilgili, İş Yeri Uygulama Eğitimi Uygulamalarına ilişkin ilke ve prensipleri belirlemek, İş Yeri Uygulama Eğitimi’nin yürütülmesi ile ilgili kararlar almak ve bölümlerde uygulanmasını sağlamak.

 • İş Yeri Uygulama Eğitimi Takip Kurulu’nu başkanlık etmek, kurulu oluşturmak ve Koordinatörü görevlendirmek,
 • İş Yeri Uygulama Eğitimi yapılacak kurumlarla ilgili resmi yazışmaları yapmak,
 • İşletmeler ile yapılacak İş Yeri Uygulama Eğitimi Protokolüne olur vermek,
 • Birimin WEB sayfasında İş Yeri Uygulama Eğitimi adı altında link oluşturmak, link üzerinden öğrencilerin her konuda bilgilendirilmesini sağlamak,
 • İş Yeri Uygulama Eğitimi işleyişi süresince tarafına iletilen sorunların değerlendirmek, çözüm üretmek gerekirse, İş Yeri Uygulama Eğitimi Takip Komisyonu’nu (İŞTAK)’ı toplamak.
 • İŞTAK Başkanı’na yardımcı olmak, başkan tarafından verilen işlemleri yürütmek,
 • İŞYEK Koordinatörü ile işbirliği içinde çalışmak,
 • Bölümler tarafından yapılan öğrencilerinin yerleştirme işlemlerini takip etmek, İŞTAK Başkanı’na her ay sonunda rapor sunmak,
 • İş Yeri Uygulama Eğitimi süresince Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Koordinatörlerinden gelebilecek, sorunların değerlendirilmesi ve çözümünde öncülük etmek, gerekirse İŞTAK’ı bilgilendirmek,
 • İş Yeri Uygulama Eğitimi yapacak öğrencilerin sigorta ve işe giriş-çıkış işlemlerini takip etmek.

BÖLÜMDE ÖĞRENCİLERDEN SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANLARI VE GÖREVLERİ


Bölümlerde, öğrencilerin İş Yeri Uygulama Eğitimi’nden Bölüm Başkanlığı tarafından görevlendirilen Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Komisyon’ u sorumludur. Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Komisyonu; Bölüm başkan ı başkanlığında Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilen “Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Koordinatörü” ve “Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Danışmanı” veya Danışmanlarından oluşur. Ayrıca öğrencilerin işletmelerde yapacakları eğitimlerin izlenmesi ve öğrencilere yardımcı olmak için Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Komisyon’ nun önerisi ve Bölüm Kurulunun onayı ile her öğrenci için “ Denetçi Öğretim Elemanı” görevlendirilir.Madde 12 (1) Bölüm öğretim planı son döneminde yer alan İş Yeri Uygulama Eğitimi dersinin öğrenme çıktılarını, program yeterlilikleri ile ilişkisini, kredisini, bir yarıyıl boyunca uygulanacak müfredatı, ölçme ve değerlendirme hususlarını her İş Yeri Uygulama Eğitimi Dönemi sonunda gözden geçirmek, gerekirse güncellenmesi için ilgili kurullara sunulmak üzere, bölüm kuruluna rapor etmek,
2) Öğrencilerinin İş Yeri Uygulama Eğitimi yapacakları iş yerlerini belirlemek, uygunlukları açısından inceleyip, onaylamak,
3) Öğrencilere iş yeri temini konusunda İŞYEK ve İŞTAK Koordinatörlüğü ile işbirliği yapmak,
4) Bölümlerde İş Yeri Uygulama Eğitimi’ni bu yönerge esasları ile İŞTAK’ da belirlenen ilke ve prensiplere göre yürütülmesini sağlamak,
5) Öğrencilerinin bu yönerge hükümleri doğrultusunda İş Yeri Uygulama Eğitimi yapmaları amacıyla gerekli ön bilgi ve uyum eğitimlerini almalarını sağlamak, tanıtıcı ve yönlendirici eğitimleri planlamak, yönetmek ve yürütmek,
6) Öğrencilere “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda eğitim verilmesini sağlamak,
7) Öğrencileri, Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi’nden sorumlu görevliler hakkında bilgilendirmek ve bölümün internet sayfasından ilan etmek,
8) Öğrencilerin manuel yerleştirme işlemlerini yürütmek,
9) Öğrencilerin hazırlayacakları Ara Rapor ve dönem sonu Uygulama Raporu dosyasının içeriğini, yazım biçimini belirlemek ve öğrencilere duyurmak,
10) Öğrencilerin İş Yeri Uygulama Eğitimi esnasında karşılaşabileceği aksaklık ve problemleri çözmek, çözülemeyen aksaklıkları İŞTAK Koordinatörü’ ne iletmek,
11) Öğrencilerden gelebilecek iş yerleri değişiklik tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak, gerekirse yönerge hükümleri gereğince işlem yapmak,
12) Öğrenci takibini sağlayacak İzleyici Öğretim Elemanlarını, İş Yeri Uygulama Eğitimi Dönemi’nden bir ay önce belirleyerek Bölüm Kuruluna sunmak,
13) İŞTAK biriminde belirlenen ilkeler çerçevesinde İzleyici Öğretim Elemanının yapacağı takip yöntemlerini belirlemek ve bilgilendirmek,
Madde 13 (1) Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Komisyonu’nu oluşturmak ve Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Koordinatörü ve Danışmanını görevlendirmek,
2) Bölümde İş Yeri Uygulama Eğitimi Komisyonuna başkanlık etmek, komisyon için tanımlanmış görevlerin gerçekleşmesi için gerekli işlemleri planlamak, yönetmek ve yürütmek
3) İhtiyaç oluşması durumunda, Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Koordinatörü ve Danışmanına yardımcı olmak üzere diğer bölüm öğretim elemanlarından görevlendirme yapmak, bölümde yeterli eleman bulunmaması durumunda, İŞTAK’ a bilgi vermek,
Madde 14 (1) İş Yeri Uygulama Eğitimi yapacak öğrencileri belirlemek,
2) Öğrenci talebinde bulunan iş yerlerinin, SUS Sistemi’ üzerinden Firma Kayıtlanmalarını sağlamak, İŞYEK koordinatörlüğünü bilgilendirmek,
3) Sistem üzerinden veya “Öğrenci Kabul Formu” ile öğrenci talebinde bulunan iş yerlerinin uygunluğunu değerlendirmek, onay vermek.
4) İş yerlerine gitmeye hak kazanan öğrencilerin manuel yerleştirme işlemlerini yapmak, takip etmek,
5) İş Yeri Uygulama Eğitimi’ni bölümler ile iş yerleri arasında, bu yönerge esaslarına ve İŞTAK’ da alınan ilke ve prensiplere göre uygulama bütünlüğü içinde yürütülmesini koordine etmek,
6) Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Komisyonu Başkanı’nın verdiği görevleri yapmak
Madde 15 (1) Öğrencilere eğitim-öğretim yılı başından itibaren, İş Yeri Uygulama Eğitimi yönergesinin esasları, sorumlu öğretim elemanlarının ve görevleri ile öğrencilerin sorumlulukları konusunda eğitimleri planlamak, yürütmek ve yönetmek,
2) Öğrencilere İş Yeri Uygulama Eğitimi konusunda sürekli danışmanlık hizmeti vermek,
3) İzleyici Öğretim Elemanları ile koordinasyon içinde çalışmak, İş Yeri Uygulama Eğitimi ile ilgili olarak doğabilecek aksaklık ve problemleri çözmek, çözülemeyen aksaklıkları Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Komisyon Başkanı’na iletmek,
4) Öğrencilerden gelebilecek iş yerleri değişiklik tekliflerini Bölüm Başkanı’nın onayına sunmak,
5) Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapmak
Madde 16 (1) İş Yeri Eğitim Sorumlusu ve Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Danışmanı ile koordineli çalışmak,
2) İş yerlerinde İş Yeri Uygulama Eğitiminin öğretim planlarında planlandığı şekli ile uygulanmasını sağlamak, İşyeri Eğitimi alan öğrencilerin çalışmalarını izlemek, varsa aksaklıkların giderilmesi için İş Yeri Eğitim Sorumlusunu veya Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Danışmanı bilgilendirmek,
3) Öğrencilerin iş yerlerinde yapacakları çalışmaları İŞTAK‘ ın belirlediği ilkelere göre izlemek, sorun bulunması durumunda Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Danışmanını bilgilendirmek,
4) İş Yeri Eğitim Sorumlusu veya öğrenciler tarafından iletilen, her türlü sorun ve istekleri Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Danışman’ına bildirmek,
5) İş Yeri Eğitim Sorumlusu ile iletişim kurarak, her ayın ilk haftası içerisinde bir önceki aya ait öğrenci devamsızlık durumlarını, varsa rapor, izin vb hususları SUS sistemi üzerinden işlenmesini sağlayarak sistem üzerinden onay vermek,
6) İş Yeri Uygulama Eğitimi’ni tamamlayan öğrencinin, İş Yeri Değerlendirme Forumu’nu bitiş tarihinden itibaren en geç 5 gün içerisinde İş Yeri Eğitim Sorumlusu tarafından sistem üzerinden doldurulup onaylanmasını sağlamak,
7) İş Yeri Eğitim Sorumlusu’ dan gelen İş Yeri Değerlendirme Formu ile öğrencilerden gelen Ara ve Uygulama Raporunu değerlendirip yönergeye uygun olarak başarı notunu belirlemek,
8) Öğrencilerin başarı notunu, İş Yeri Uygulama Eğitimi bitiş tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde sisteme işlemek,
Madde 17 (1) İş Yeri Uygulama Eğitimi Protokolünü, iş yeri eğitiminin uygulanacağı kurum veya kuruluş adına imzalamak,
2) Öğrencilerin bu yönerge esaslarına ve iş yeri kurallarına göre İş Yeri Uygulama Eğitimi yapabilmesini sağlamak,
3) Öğrencilerin işyerlerinde yapacakları uygulamalı eğitimlerinden sorumlu olmak üzere, İş Yeri Eğitim Sorumlusu veya sorumluları görevlendirmek, eğitimlerin İş Yeri Eğitim Sorumlusu gözetiminde yapılmasını sağlamak,
4) Lisans mezunu öğrenciler için görevlendirilecek İş Yeri Eğitim Sorumlusunun öğrencinin alanından veya ilgili alandan Lisans mezunu olmasına dikkat etmek,
5) İş Yeri Uygulama Eğitimi sırasında meslek hastalığı veya iş yeri kazasına uğrayan öğrenciler ile ilgili, SGK hükümlerine göre işlem yapmak ve öğrencinin bağlı olduğu okulun “İştak Birimi” ne ve öğrenciden sorumlu İzleyici öğretim elemanına en geç 2 gün içerisinde bilgi vermek,
6) İş Yeri Uygulama Eğitimi’ni başarı ile tamamlayan öğrencilere yazılı referans belgesi vermek,
Madde 18 (1) Üniversite tarafından görevlendirilen İzleyici Öğretim Elemanı ile koordinasyon içerisinde çalışmak, 2) Öğrencilere iş yerinde yapılan uygulamalar hakkında bilgi vermek, meslek alanları ile ilgili görevler vermek, bunların nasıl yapılacağını göstermek ve denetlemek,
3) Öğrencilerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatına uygun eğitimleri almasını sağlamak,
4) Öğrenciler ile ilgili oluşabilecek sorunları İzleyici Öğretim Elemanı na bildirmek,
5) Öğrencilerin devam durumlarını izlemek, mazeret izinlerini değerlendirmek ve her ayın ilk haftası içerisinde bir önceki aya ait devamsızlıklarını SUS sistemi üzerinden işlemek,
6) Mazeretsiz olarak 3 gün üst üste eğitime gelmeyen öğrenciyi, 3. gün sonunda İzleyici Öğretim Elemanı’ na bildirmek,
7) İş Yeri Uygulama Eğitimi’ ni tamamlayan öğrencilerin hazırlamak zorunda oldukları Uygulama Raporu’nu inceleyerek, sayfaları paraflamak ve Kabul Sayfası’ nı imzalamak,
8) İş Yeri Uygulama Eğitimi bitiş tarihinden itibaren en geç 1 hafta içerisinde, öğrencinin hazırlayacağı Uygulama Raporunu da dikkate alarak, öğrencinin eğitimi süresince gösterdiği performansa göre başarı notunu belirlemek ve sistemden Öğrenci Değerlendirme Forumu’nu doldurarak onaylamak,

İş Yeri Uygulama Eğitim Sistemi

İş Yeri Uygulama Eğitimi yeni bir eğitim modeli olup, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü, iş dünyası ile birlikte yetiştirmeyi hedefleyen önemli bir eğitim modelidir.

İletişim

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü,
Rektörlük Binası Giriş Katı No: AZ/36
45140 Yunusemre - MANİSA

Telefon : 0236 201 10 62 - 63 - 69
;